Chi tiết tài liệu:  Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ
Mô tả:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

Tên File:TT07.2014 sua doi luat thi dua 29.08.2014.pdf
Kích thước File: 696.58 kB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 03/12/2014 20:18
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:803 Tải xuống
Cập nhật: 03/12/2014 20:19
Trang chủ: