Lịch công tác tháng 5 năm 2015

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …../LCT-THPT Bắc Trà My, ngày  01  tháng 5  năm 2015

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2015

I. Công tác trọng tâm:

- Tiếp tục kiểm tra học kì II,

- Giáo viên hoàn thành điểm, vào điểm sổ gọi tên ghi điểm, vào học bạ; 

- Kiểm tra hồ sơ đăng kí thi THPT quốc gia, kiểm tra xét tốt nghiệp THPT nộp dữ liệu đăng kí thi tốt nghiệp THPT quốc gia cho sở. Kiểm tra hồ sơ khối lớp 10,11;

- Sơ kết lớp, tổ chuyên môn, tổng kết năm học;  

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt địa phương,

- Nhận hồ sơ dự tuyển 10 của các trường THCS.  

II. Lịch cụ thể :                             

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

1/5

- Nghỉ lễ Quốc tế lao động ,

-Toàn trường

2/5

- Giáo viên cập nhật  điểm vào phần mềm

- GV K12

4-5/5

- GVBM K12 tiếp tục cho HS kiểm tra bù (nếu thiếu cột điểm)

- GV

4-9/5

- Chụp ảnh tập thể lớp 12 với GVCN

-Đ/c Vĩnh

4/5

- GVCN lớp 12 nhận hồ sơ đăng kí xét tốt nghiệp THPT

- Kiểm tra chéo hồ sơ đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

- In danh sách HS đăng kí dự thi kì thi THPT quốc gia và kí xác nhận thông tin đăng kí lần cuối.

- Phân loại hồ sơ dự thi THPT QG theo từng cụm thi.

- GVCN K12 gởi bảng  xếp loại HK cho GVBM xếp loại

- Nộp hồ sơ Đại hội chi bộ về Huyện ủy

- GVCN k12

- GVCN k12

 -Đ/c Vĩnh

- GVCN k12

- Đ/c Vĩnh

-GVCN k12

- T. Công

4-12/5

- Kiểm tra học kì 2 khối 10 & khối 11( theo PC)

- Lớp 12 luyện thi bình thường theo thời khóa biểu

- Theo PC

- Theo TKB

5/5

 - Dự Hội nghị đánh giá công tác GDTC và hoạt động TDTT trong trường học năm 2015

- Kiểm tra công tác đoàn

- Nộp dự toán kinh phí hổ trợ phụ đạo cho học sinh thi TN THPT quốc gia 2015

- Bàn giao danh sách ĐKDT, hồ sơ ĐKDT THPT QG cho sở GDĐT theo  từng cụm thi riêng biệt.

- HT

 - Theo QĐ

- KT

 

- Đ/c Vĩnh

6/5

- Hạn cuối GVBM k12  nhập điểm vào PM

- GV

7/5

 - GVCN k12 hoàn thành nhập hạnh kiểm vào PM

- Nộp kế hoạch tổ chức hướng nghiệp

- Nộp báo cáo công tác cán bộ y tế - kế toán

- GVCN k12

- T. Mai

- Đ/c Nga

8/5

- T/B các trường đăng kí số lượng hồ sơ tuyển sinh 10 năm học 2015-2016.

- IN sổ điểm lớn- bảng điểm tổng hợp gởi GVCN

- Báo cáo công tác kiểm tra năm 2014-2015

- Báo cáo giải trình thực hiện kết luận thanh tra hành chính tháng 3/2015

- Quyết toán hoạt động trại

- HT

- Đ/c Vĩnh

- T. C Thành

 

- HT

 - ĐT

9/5

- GVCN k12 nộp danh sách đề nghị khen thưởng

- GV dạy k12 nộp lại bài kiểm tra học kì

- Đoàn trường báo cáo kết quả thực hiện chương trình PTTN(bằng văn bản cho HT)

- GVCN gởi giấy mời họp PH K12

-GVCN k12

- GV

- BT ĐT

 

- GVCN k12

9-10/5

- GVBM- GVCN hoàn thành nhập điểm vào học bạ

- GV

11/5

- Họp Cấp ủy làm việc với UBKT Huyện ủy

- Làm việc với P. TCCB Sở ( trao QĐ PHT)

- Cấp ủy

-LT mở rộng

11-12/5

- GVBM kí xác nhận thông tin vào sổ điểm lớn-vào điểm vào học bạ

- Họp công tác tuyển sinh lớp 10 tại Sở GD&ĐT

- Các trường THCS đăng kí số lượng hồ sơ thí sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học  2015-2016 tại bộ phận giáo vụ.

- GVBM-CN

- Theo KH

 -Trường THCS

12/5

- Nộp hồ sơ đăng kí xét tốt nghiệp THPT ( lớp 12/1,12/2,12/3)

- Hạn cuối GV nộp SKKN

- GVCN

13/5

- Nộp hồ sơ đăng kí xét tốt nghiệp THPT ( lớp 12/4,12/5,12/6)

- GVCN

14/5

- Nộp hồ sơ đăng kí xét tốt nghiệp THPT ( lớp 12/7,12/8,12/9)

- Tham gia làm việc cùng Đoàn giám sát của Ban VHXH HĐND tỉnh tại huyện Bắc Trà My.

- Dự văn nghệ trường TH Kim Đồng

- GVCN

- Theo KH

 

- ĐT

14-16/5

- Chấm SKKN

- Các lớp lao động

-Theo Q Đ

- Theo PC

15/5

- Họp BGH – ĐT – Tổ trưởng tổ VP- KT chuẩn bị nội dung bế giảng

- Theo KH

13-15/5

- Nhập dữ liệu đăng kí thi tốt nghiệp THPT vào phần mềm

- G vụ kiểm tra hồ sơ thí sinh tự do.

- GVCN K10- k11 họp lớp – cho học sinh viết bảng kiểm điểm, gởi bảng xếp loại HK cho GVBM xếp loại.

- Đ/c Vĩnh

- G Vụ

-GVCN

15/5

- GVBM dạy khối 10-11 hoàn thành điểm vào PM

- Họp với BĐ Diện cha mẹ học sinh chuẩn bị thi TN 12

- GVBM

- BGH-PH

16/5

- In danh sách HS đăng kí xét tốt nghiệp THPT  theo lớp để hs kiểm tra (lần 1) và trả lại bộ phận nhập dữ liệu, tiếp tục chỉnh sửa thông tin

- GVCN khối 10 -11 hoàn thành việc cập nhật hạnh kiểm vào PM

- In tổng hợp kết quả năm học cho GVCN k10-11,  In sổ điểm lớn khối 10-11

- In danh sách học sinh đề nghị khen thưởng,

- GV dạy k10-11 nộp lại bài kiểm tra học kì

- Nộp thống kê chuyên môn cho phòng GDTrung học.

- Nộp báo cáo GD DT , báo cáo NGLL 

- GVCN gởi giấy mời họp PH K10 -11

- Đ/c Vĩnh – GVCN

- GVCN

- Đ/c Vĩnh

- Đ/c Vĩnh

- GV

- Đ/c Thành

- HT

- GVCN

17/5

- Họp cha mẹ học sinh khối 12

- GVCN

18/5

- In danh sách học sinh đăng kí xét tốt nghiệp THPT học sinh kí xác nhận thông tin. Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp THPT lần 1

- GVCN khối 10-11  nộp lại danh sách học sinh đề nghị khen thưởng,

- GVBM k10-11 hoàn thành việc vào điểm học bạ, kí xác  nhận

- Gởi giấy mời Đại biểu dự bế giảng năm học 2014-2015

- Đ/c Vĩnh –GVCN

- GVCN

- GV

- GVCN

18-30/5

- Làm việc với đoàn kiểm tra việc cấp phát chế độ chính sách cho học sinh theo QĐ 12/2013/QĐ-TTg.

- Theo TB

20/5

- Nhận DS và hồ sơ ĐKDT do Sở GDĐT bàn giao,

- Hội đồng thi và các ban công tác thi bắt đầu làm việc.

- Tổ trưởng CM nộp đề thi thử TN.

- In danh sách học sinh đăng kí xét tốt nghiệp THPT học sinh kí xác nhận thông tin. Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp THPT lần 2

- Hoàn thành việc in giấy  khen thưởng năm học 2014-2015

- Họp BGH - ĐT xét khen thưởng lớp tiên tiến

- Nộp danh sách học sinh đăng kí thi lại PHTCM

- Các lớp nộp SGK củ về cho đoàn trường.

- Đ/c Vĩnh

- Theo KH

- TTCM

- Đ/c Vĩnh – GVCN

- Đ/c Vĩnh

- BGH-ĐT

- GVCN

- GVCN

20-21/5

- Các lớp lao động

- Theo PC

22/5

- Trang trí chuẩn bị bế giảng năm học 2014-2015

- GVCN nộp lại sổ đầu bài

- Đoàn trường hoàn thành danh sách giới thiệu đoàn viên, thanh niên về sinh hoạt tại địa phương.

- Theo PC

- GVCN

- ĐT

 

23/5

- Bế giảng năm học 2014-2015

- Các lớp tổng kết theo ca học,

- Họp PHHS  cuối năm học .

- Họp GV dạy tăng tiết

- Nộp báo cáo EMIS ( file mềm và văn bản cho phòng KHTC)

-GV-NV-HS

- Các lớp

- GVCN

- GV- BGH

24/5

-  Kiểm tra chéo hồ sơ GVCN K10-K11

- Nộp SKKN cho thi dua Sở GD&ĐT

- Sơ kết tổ CM – VP ( 14h00)

- Theo QĐ

- HT

- GV-NV

25/5

- Nộp báo cáo thống kê chất lượng thể lực cho phòng giáo dục trung học.

- Họp Liên tịch mở rộng ( BGH-CĐ-TTCM-VP- ĐTN)

- Họp HĐSP tổng kết năm học

- PHTCM

 

- LT

- GV-NV

28-30/5

-Tiếp đoàn kiểm tra và kiểm tra  hồ sơ TN theo sự phân công của Sở GD&ĐT

- Theo QĐ

30/5

- Điều chỉnh sai sót (nếu có) về hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT

- Đ/c Vĩnh

Ghi chú:   - Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, BGH nhà trường  sẽ thông báo điều chỉnh, bổ sung qua lịch hàng tuần của nhà trường và qua web của trường.

 

Nơi nhận:

- TT chuyên môn

- Dán bản tin

- Các phó hiệu trưởng

- Lưu văn thư

                  

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TRAC NGHIEM

ung dung vnpt

dichvuchinhcong

QUY KHUYEN HOC

CO SO VAT CHAT

CO SO DU LIEU

Untitled-1

cong khai

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tài nguyên giáo dục

 skkn thithutn
thithudh thitn

Học sinh

onlinelogomaker-042415-2120
 

  

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Trận chung kết bóng chuyền nam 12/1 và 11/1


Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 8
  • Nội dung : 1044
  • Liên kết web : 17
  • Số lần xem bài viết : 5693360
Hiện có 12 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng nam. Tel: (0510) 389 3422.

Powered by TAVICO - 0909.378.208